call-center

CALL CENTER

02-160-2888

fax (1)

FAX

02-274-6310

email

EMAIL

support@qshopping.tv

เงื่อนไขการให้บริการหลังการขาย

Q Shopping (โดย บริษัท มีเดีย โค จำกัด) มีความมุ่งมั่นในการให้บริการลูกค้าทุกท่าน เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้ประโยชน์จากสินค้า หรือบริการของบริษัทฯ อย่างที่คาดหวัง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้จัดเตรียมการบริการหลังการขาย เพื่อให้บริการด้านการซ่อมสินค้า การเปลี่ยนสินค้า รวมถึงการรับฟังข้อคิดเห็น คำแนะนำ และข้อร้องเรียนหากลูกค้าไม่ได้รับความสะดวกจากสินค้า หรือบริการ โดยบริษัทฯ มีช่องทางรับข้อร้องเรียนลูกค้าดังนี้ คือ

– โทรศัพท์ติดต่อโดยตรงที่แผนกบริการลูกค้าสัมพันธ์ 02-160-2888 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น.

– อีเมล : info@qshopmall.com

โดยปกติการซ่อมสินค้า การเปลี่ยนสินค้า หรือการคืนสินค้านั้น อาจจะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการซึ่งเจ้าหน้าที่แผนกบริการลูกค้าสัมพันธ์จะแจ้งให้ทราบเป็นกรณีไป รวมทั้งระยะเวลาในการส่งซ่อมจะขึ้นอยู่กับการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยจะมีพนักงานไปรับสินค้าที่บ้านของลูกค้าเพื่อนำสินค้ากลับมาเปลี่ยน คืน หรือซ่อม

บริษัทฯ รับประกันความพึงพอใจในระยะเวลา 30 วัน (สามสิบวัน) เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ (ยกเว้น สินค้า Clearance, สินค้า Deals) โดยหากลูกค้าได้รับสินค้าของบริษัทฯ แล้วไม่พึงพอใจ สามารถใช้สิทธิ์ในการคืนสินค้าได้ภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า หรือหากไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ารับสินค้าวันใด บริษัทฯ จะยึดวันที่ระบุในเอกสารใบส่งสินค้า/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีเป็นเกณฑ์

การซ่อมสินค้า

– กรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะซ่อมสินค้า ลูกค้าสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่แผนกบริการลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-160-2888 ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น.

– บริษัทฯ จะให้บริการลูกค้าโดยการจัดส่งพนักงานไปรับสินค้ากลับมาเพื่อซ่อม และนำส่งคืนให้กับลูกค้า ทั้งนี้บริษัทฯ อาจคิดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง โดยจะเรียกเก็บค่าขนส่งในเที่ยวที่นำสินค้าซ่อมไปส่งคืน

– กรณีที่มีการเปลี่ยนอะไหล่ อุปกรณ์ บริษัทฯ จะทำการติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งราคาค่าอะไหล่ อุปกรณ์ และดำเนินการซ่อมภายหลังจากที่ได้รับการยืนยันจากลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

– กรณีที่สินค้ายังอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน และบริษัทฯ ไม่สามารถซ่อมหรือแก้ไขสินค้าที่ลูกค้านำมาซ่อมได้ บริษัทฯ จะทำการเปลี่ยนแทนด้วยสินค้ารุ่นเดียวกัน หรือรุ่นใกล้เคียงกัน หรืออาจเสนอลูกค้าเพื่อทำการ Upgrade เป็นสินค้ารุ่นที่สูงกว่า โดยลูกค้าจะชำระเฉพาะส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนทุกครั้ง

– กรณีสินค้าไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน บริษัทฯ จะทำการตรวจประเมินค่าใช้จ่าย และติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งค่าใช้จ่ายก่อนการซ่อม และจะดำเนินการซ่อมสินค้าภายหลังจากที่ได้รับคำยืนยันในการยอมรับค่าใช้จ่ายจากลูกค้าแล้วเท่านั้น

การเปลี่ยนสินค้า

– กรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะเปลี่ยนสินค้า ลูกค้าสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่แผนกบริการลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-160-2888 ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น.

– บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนสินค้าให้แก่ลูกค้าเฉพาะสินค้าที่ยังอยู่ภายใต้เงื่อนไขรับประกัน ซึ่งลูกค้าจะสามารถใช้สิทธิในการเปลี่ยนสินค้าได้เพียงครั้งเดียวต่อการซื้อสินค้าแต่ละรายการเท่านั้น

– การเปลี่ยนสินค้าชนิด หรือรุ่นเดียวกัน ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน ลูกค้าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนสินค้า และค่าขนจัดส่งแต่อย่างใด

– ภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า หากลูกค้ามีความประสงค์จะเปลี่ยนสินค้าต่างชนิด บริษัทฯ ยินดีจะเปลี่ยนสินค้าให้แก่ลูกค้าเฉพาะสินค้าที่ราคาเท่ากับหรือสูงกว่าสินค้าที่ซื้อไปเท่านั้น โดยลูกค้าจะต้องชำระส่วนต่างค่าสินค้า ทั้งนี้ กรณีที่ลูกค้าประสงค์จะเปลี่ยนสินค้าในราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ซื้อไป บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินส่วนต่างทุกกรณี

– การเปลี่ยนสินค้าต่างชนิด บริษัทฯ ต้องทำการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าใหม่ ลูกค้าจะต้องชำระค่าขนส่ง และค่าส่วนต่างตามความเป็นจริง กรณีค่าขนส่งสินค้าราคาไม่เท่ากัน บริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าขนส่งของรายการที่สูงกว่า

การคืนสินค้า

– กรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะคืนสินค้า ลูกค้าสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่แผนกบริการลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-160-2888 ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น.

– บริษัทฯ รับประกันความพึงพอใจในระยะเวลา 30 วัน (สามสิบวัน) เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ (ยกเว้น สินค้า Clearance, สินค้า Deals) โดยหากลูกค้าได้รับสินค้าของบริษัทฯ แล้วไม่พึงพอใจ สามารถใช้สิทธิ์ในการคืนสินค้าได้ภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า หรือหากไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ารับสินค้าวันใด บริษัทฯ จะยึดวันที่ระบุในเอกสารใบส่งสินค้า/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีเป็นเกณฑ์ ยกเว้นในกรณีที่สินค้าที่ขอคืนนั้นเป็นสินค้าที่เคยใช้สิทธิเปลี่ยนสินค้ามาแล้วไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนชนิดเดียวกัน หรือเปลี่ยนต่างชนิดก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนสินค้าที่เคยใช้สิทธิ์มาแล้ว

– กรณีที่ลูกค้าขอคืนสินค้า และบริษัทฯ ต้องไปรับสินค้าคืนจากลูกค้า บริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าขนส่งเท่ากับค่าจัดส่งสินค้า

– กรณีที่ลูกค้าคืนสินค้าไม่ครบ หรือคืนไม่ครบจำนวน หรือคืนโดยขาดอุปกรณ์บางส่วนของสินค้า บริษัทฯ สงวนสิทธิในการหักเงินคืนค่าสินค้าตามส่วนที่บริษัทฯ ได้รับคืนจากลูกค้า ทั้งนี้ การพิจารณาคืนเงินค่าสินค้าตามส่วน จะเป็นดุลพินิจในการพิจารณาของแผนกบริการลูกค้าสัมพันธ์เป็นที่สุด

– กรณีลูกค้าซื้อสินค้าโดยชำระผ่านบัตรเครดิตของสถาบันการเงิน เมื่อบริษัทฯ ได้รับคืนสินค้าแล้วบริษัทฯ จะทำการคืนยอดเรียกเก็บผ่านสถาบันการเงินนั้น ๆ โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบได้จากใบแจ้งการใช้บริการบัตรเครดิต ภายในระยะเวลา 45 วันนับจากที่บริษัทฯ ได้รับสินค้าจากลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายคืนเป็นเงินสดให้แก่ลูกค้าที่ชำระค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิต

– กรณีลูกค้าซื้อสินค้าเป็นเงินสด ภายใน 30 วัน นับจากบริษัทฯ ได้รับสินค้า บริษัทฯ จะทำการคืนเงินให้แก่ลูกค้า โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของลูกค้า ตามรายละเอียดที่ลูกค้าได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายคืนเงินเข้าบัญชีในนามของบุคคลอื่น นอกจากลูกค้าเท่านั้น กรณีที่ลูกค้าไม่มีสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร บริษัทฯ จะทำการคืนเงินให้แก่ลูกค้าทางธนาณัติ

– บริษัทฯ ไม่รับคืนสินค้าประเภท VDO , VCD , DVD , CD , หนังสือ , ของทำซ้ำได้ รวมถึงโปรแกรมการสอนภาษาทุกชนิด ทั้งนี้ หากลูกค้าได้รับสินค้าประเภทนี้แล้วพบว่าใช้งานไม่ได้ อาทิ ไม่สามารถเปิดแผ่นดูได้ หรือแผ่นไม่ครบ ลูกค้ากรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายในระยะเวลา 7 วันหลังจากได้รับสินค้า บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนสินค้าชนิดเดียวกันให้แก่ลูกค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

การรับประกันคุณภาพสินค้า

1. บริษัทฯ รับประกันสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องออกกำลังกาย เฉพาะตัวเครื่องเป็นระยะเวลา 1 ปี (หนึ่งปี) นับจากลูกค้าได้รับสินค้า

2. บริษัทฯ รับประกันสินค้าประเภทเก้าอี้นวดไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 2 ปี (สองปี) ยกเว้นความเสียหายอันเกิดกับบริเวณที่เป็นหนังทั้งหมดที่บริษัทฯ รับประกันเป็นระยะเวลา 30 วัน (สามสิบวัน) ทั้งนี้การนับเวลาจะนับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า

การรับประกันคุณภาพสินค้ากรณีพิเศษ

บริษัทฯ รับประกันความพึงพอใจสินค้า PEST FREE ทุกรุ่นเป็นระยะเวลา 60 วันนับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า

ข้อยกเว้นการรับประกันสินค้า

1. การรับประกันสินค้าของทางบริษัทฯ จะยอมรับเมื่อลูกค้าได้ทำตามข้อแนะนำ, เงื่อนไขอื่น ๆ อย่างถูกต้อง

2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบสินค้าที่มีข้อบกพร่อง ถ้าข้อบกพร่องนั้นเกิดขึ้นเพราะลูกค้าทำการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมสินค้าหรือไม่ทำตามคำแนะนำของผู้ผลิต

3. ข้อกฎหมาย

– บริษัทฯ จะรับผิดชอบเมื่อสินค้ามีการส่งซ่อม, เปลี่ยนสินค้า หรือการคืนเงินที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของทางบริษัทฯ เท่านั้น

– บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหาย สูญหาย หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เป็นผลมาจากการที่ลูกค้าไม่ได้ทำตามข้อแนะนำอย่างถูกต้อง

– สัญญาทุกฉบับจะอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย ศาลไทยมีสิทธิอย่างถูกต้องในการตัดสินคดีความใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยจะยึดถือระเบียบการพิจารณาของกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย

สินค้าที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันความพอใจ 30 วัน ประกอบด้วย

1. สินค้าประเภทอาหารเสริม

2. สินค้าประเภทเข็มขัด

3. สินค้าประเภทครีมบำรุงผิว

4. สินค้าประเภทชุดชั้นใน